ZAPROSZENIE STAŁE

Spójrz w górę!

Konwersatorium religioznawcze Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Idea: OTWARTE, interdyscyplinarne konwersatorium naukowe w zakresie szeroko pojętego religioznawstwa (religiologia) oraz z pogranicza nauki i religii.

Formuła: Forum prezentacji i dyskusji własnych naukowych ustaleń o charakterze nowatorskim w wyżej wymienionym zakresie.

Adresat: Pracownicy naukowi.

Struktura spotkania: Wykład lub referat oraz dyskusja.

Zasady przyjęte dla wykładowców na Konwersatorium:

  • Wykładowcami niejako z urzędu są samodzielni pracownicy nauki. Do tego grona zaliczamy doktorów, którzy znajdują się w trakcie procedury habilitacyjnej.
  • Do prezentacji zagadnień zaprasza się również doktorów, którzy mają na stanie udokumentowane odkrycia naukowe. Uprasza się, aby doktor przybył na posiedzenie Konwersatorium z tzw. opiekunem naukowym, który poprowadzi spotkanie.

 

Cele: Samokształcenie, poszerzanie horyzontów badawczych, inspirowanie do badań interdyscyplinarnych na wysokim poziomie poznawczym i metodologicznym.

Klimat spotkań: Szacunek dla przekonań i uczuć religijnych. Obiektywne i dialogowe spojrzenie na religię bez prób jej redukcjonizmu oraz profesjonalne podejście do nauki, bez prób jej ideologizacji.

Edycja materiałów: Po dwóch lub trzech latach spotkań zwarta publikacja wygłoszonych referatów (oraz cennych głosów w dyskusji).

Czas, miejsce i częstotliwość posiedzeń: Przewiduje się dwa spotkania w semestrze – w środy od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym.

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona:  https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

Organizacja Konwersatorium

 

Moderator

Bogusław Górka, Instytut Historii W. Hist. UG, boguslaw.gorka@ug.edu.pl;

(prof., dr historii UG, dr i dr hab. religioznawstwa UJ).

 

Koordynatorzy:

Hieronim Chojnacki, Instytut Skandynawistyki W. Filolog. UG, hieronim.chojnacki@ug.edu.pl

(dr i dr hab. literaturoznawstwa skandynawskiego UG, prof. nadzw. UG).

Romuald Piekarski, Instytut Filozofii WNS UG, romuald.piekarski@ug.edu.pl

(dr i dr hab. filozofii UJ, prof. nadzw. UG).

Zapraszamy do uczestnictwa pracowników naukowych wszystkich dyscyplin!

panorma in mari via tua