9. SPOTKANIE_22.05.2019

Szanowne Grono Pracowników Naukowych Trójmiasta

 

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w dziewiątym posiedzeniu, które odbędzie się w środę 22 maja 2019, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

 

Referat wprowadzający pt. Lektury Księgi. Biblia w literaturze polskiej – wybrane zagadnienia – wygłosi prof. nadzw. dr hab. Edward Jakiel z Instytutu Filologii Polskiej UG.

Wprowadzenie do zagadnienia: Biblia jest jednym z fundamentów naszej kultury i obecna jest w polskim piśmiennictwie od jego zarania, przybierając różne formy. To bogactwo form uobecniania Księgi w polskiej kulturze literackiej i, szerzej, piśmienniczej obejmuje trzy podstawowe obszary: translacje na język polski: przekłady eklezjalne, trawestacje i przekłady artystyczne; piśmiennictwo użytkowe: szczególnie liturgiczne; literaturę piękną.

W ostatnim z wymienionych obszarów mamy do czynienia z bogatym repertuarem form artystycznych. Na przestrzeni dziejów narodowej literatury tematyka biblijna była realizowana z wykorzystaniem różnych gatunków i konwencji literackich. Tradycja literacka w tym zakresie obejmuje wierszowane trawestacje historii biblijnej, monumentalne mesjady, poematy, prozę i dramat o tematyce biblijnej oraz drobne formy wierszowane, oparte na epizodach biblijnych lub biografiach postaci. Dzieła literackie podejmują tematykę biblijną na różne sposoby: od anamnezy i rekonstrukcji, aż po kreacje i daleko posunięte apokryfizacje narracji biblijnych. Badania nad tym zakresem dziedzictwa naszej literatury nasiliły się na początku XXI wieku.

 

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z dwoma artykułami Prelegenta umieszczonymi w pdf na stronie Konwersatorium, celem wstępnego zorientowania się w jego horyzontach naukowych i tematyce badawczej:

 

 

E.Jakiel, Indeks biblijny do twórczości Wyspiańskiego

 

E.Jakiel, Motta biblijne w poezji Saryusz-Zaleskiej

 

 

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy…

 

Zapytania  i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium: dane w ulotce informacyjnej dołączonej do tego maila (i na oficjalnej stronie – zob. poniżej).

 

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona:  https://konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,

 

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,

Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,

Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.

 

panorma in mari via tua