11. Spotkanie 19 maja 2022

Szanowne Grono Pracowników Naukowych Trójmiasta

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w jedenastym posiedzeniu, które odbędzie się w czwartek 19 maja 2022, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym UG (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

Referat wprowadzający pt. Współczesne papiestwo jako kozioł ofiarny. Perspektywa Girardowska – wygłosi prof. UG, ks. dr hab. Adam Romejko, z Instytutu Politologii UG.

Wprowadzenie do zagadnienia: W ramach wykładu zostaną zaprezentowane podstawy teorii mimetycznej, która została wypracowana przez francusko-amerykańskiego antropologa i literaturoznawcę René Girarda (1923-2015). Zaakcentowany zostanie motyw kozła ofiarnego, tj. osoby lub grupy osób, wobec których niechęć stanowi okazję do budowania jedności (społecznej, politycznej, religijnej etc.). Fenomen ten ujawnia się w różnych epokach i miejscach. Odnosząc się do współczesności, R. Girard zwraca uwagę na fenomen, który określa mianem nowoczesnej troski o ofiary. Polega on na opowiadaniu się po stronie słabych i cierpiących, któremu towarzyszy generowanie kolejnych kozłów ofiarnych połączone z przekonaniem o słuszności takiego stanu rzeczy. Taka troska o ofiary zostanie zaprezentowana na przykładzie Kościoła katolickiego – tak w wymiarze uniwersalnym, jak i lokalnym (krajowym).

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta celem wstępnego zorientowania się w jego tematyce badawczej:

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta celem wstępnego zorientowania się w jego tematyce badawczej:

Romejko A., Chrześcijańskie męczeństwo jako proces komunikacji, w: Język doświadczenia religijnego, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2014 (t. 7) s. 9-26.

http://romejko.edu.pl/content/pdf/32_romejko_meczenstwo.pdf

Romejko A., Rene Girard jako chrześcijański apologeta, w: Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy?, red. P. Artemiuk, Płock 2020, s. 163-185.

http://romejko.edu.pl/content/pdf/43_romejko_girard_apologeta.pdf

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta.

Zapytania i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium:

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona:  http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,

Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,

Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.

panorma in mari via tua